Publikovanie

UPOZORNENIA A POKYNY PRE AUTOROV

Za originalitu, formálnu a odbornú správnosť príspevkov zodpovedajú autori článkov. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
Sú akceptované len texty upravené podľa „pokynov pre publikovanie“ a zároveň vložené do šablóny stiahnuteľnej na tomto odkaze.

Pokyny pre publikovanie

1. Názov príspevku, Times New Roman, veľkosť 16, Bold
2. Meno a priezvisko autora (autorov), Times New Roman, veľkosť 9, Bold
3. Názov pracoviska autora (autorov), adresa, email, Times New Roman, veľkosť 9
4. Abstrakt, Times New Roman, veľkosť 9
5. Kľúčové slová, Times New Roman, veľkosť 6
6. Nadpis prvej úrovne, Times New Roman, veľkosť 9, Bold, VEĽKÉ PÍSMENÁ
7. Nadpis druhej úrovne, Times New Roman, veľkosť 9, Bold
8. Text príspevku, Times New Roman, veľkosť 9
9. Zdroje (podľa platnej normy ISO 690 a ISO 690-2)
10. Citovanie (podľa platnej normy ISO 690 a ISO 690-2)
11. Maximálny rozsah príspevku 8 strán

Recenzné konanie

Redakčná rada rozhodne o zverejnení alebo vrátení príspevku na základe nezávislého posudku člena grémia recenzentov vedeckého časopisu eXclusive JOURNAL.
Pri recenzovaní je pre autorov zachovávaná anonymita recenzenta. Autori sú o rozhodnutí redakčnej rady informovaní.

Zasielanie príspevkov

Svoje príspevky do časopisu zasielajte prostredníctvom online formulára.

Termín najbližšej uzávierky

eXclusive JOURNAL vychádza 2x za rok

Rozsah príspevku

Maximálny rozsah príspevku 8 strán.

* Text bude prijatý do tlače po úspešnom recenznom konaní a zaplatení poplatku vo výške 60 EUR (vrátane DPH).
* Recenzia bude prijatá do tlače po úspešnom recenznom konaní a zaplatení poplatku vo výške 36 EUR (vrátane DPH).
Webdesign by SMASH.company