Úvod
eXclusive e-JOURNAL | Economy & Society & Environment

O časopise

eXclusive JOURNAL je vedecký časopis, charakteru recenzovaného časopisu, publikujúci výsledky základného i aplikovaného výskumu autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Do vedeckého časopisu sú prijímané originálne príspevky zamerané na celé spektrum spoločensko-vedných odborov. Do vedeckého časopisu - špeciálnej edície sú ďalej prijímané recenzie kníh, monografií, moderných vysokoškolských učebníc a recenzie prác prezentujúcich významný výskumný projekt.

Ďalšie informácie

Všetky príspevky prechádzajú recenzentským konaním. Príspevky neprechádzajú jazykovou korektúrou. Za originalitu, vedecko – odbornú a jazykovú stránku zodpovedajú autori jednotlivých príspevkov. Časopis je vydávaný v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Jazyk: slovenský, český, anglický.
Periodicita: nepravidelne.
Adresa organizačnej a edičnej komisie:
eXclusive marketing s.r.o., Magurská 12, 08001 Prešov, Slovenská republika, info@exclusivejournal.sk, http://www.exclusivemarketing.sk/
Vydavateľ: eXclusive marketing, s.r.o.
Hlavný redaktor: PhDr. Igor Fedorko, PhD.
Grafická úprava: Smash s.r.o.
ISSN: 1339 - 0260

eXclusive JOURNAL

Webdesign by SMASH.company